Dönemsonu İşlemleri Ders Özeti

Ünite 1: Dönemsonu İşlemlerinin Kapsamı Muhasebe Sürecinde Dönemsonu/Envanter İşlemlerinin Yeri Muhasebe de diğer tüm sistemler gibi girdileri, girdilerinişlendiği bir süreci ve çıktıları olan bir sistemdir.Muhasebe sisteminin girdisi belgelerdir. Muhasebesisteminin süreci, bu belgelerin kaydı ve sınıflandırılmasıile ilgili işlemler; çıktısı ise finansal tablolardır.Muhasebe süreci, yeni kurulan işletmelerde kuruluşişlemlerinin tamamlanmasının ardından kuruluş bilançosuve açılış kaydı ile başlar. Faaliyetlerine […]

Temel Bilgi Teknolojileri 1 Ders Özeti

  Ünite No 1: Temel Kavramlar Giriş Dünyanın en değerli markaları arasında artık ilk sıralarıteknoloji firmaları paylaşmaktadır. Ağır sanayi, petrol yada gıda sektörü firmalarının önüne geçen bu firmalar,bizlere dünyada nasıl bir süreç yaşandığına dair ipuçlarıvermektedir. Gücünü sanayiden alan sanayi toplumundansonra temel üretim ve güç faktörü “bilgi” olmuş ve “bilgitoplumu” olabilmek büyük önem kazanmıştır. Temel Kavramlar […]

Mikro İktisat Ders Özeti

Ünite 1: Mikroekonomi Temel Kavramlar Mikroekonomi, bireylerin ve firmaların seçimlerini, buseçimlerin birbirleri ile etkileşimini ve devletin buseçimlere etkisini araştırmayı kendisine konu edinmiştir.Makroekonomi ise ekonomiyi bir bütün olarak inceler.Yani makroekonomi ulusal ekonomide devletin, firmalarınve bireylerin tercihlerinin toplam etkisiyle ilgilenmeyikendisine konu edinmiştir.a. Mal ve hizmetler, İster firma düzeyinde olsunister bireysel düzeyde olsun ihtiyacımızı giderenher türlü şey maldır. […]

Hukukun Temel Kavramları

Ünite 1: Kurallar, Devlet ve Hukuk Kurallar Bütünü Olarak Hukuk İnsan davranışları istenç dışı ya da istence dayalı olarakyapılması dolayısıyla ikiye ayrılabilir. Pek çokdavranışımız istence dayalı olarak oluşur. Çünkü akılyürütme, hedef belirleme, karar alma gibi süreçlerdensonra davranışta bulunuruz. İstence dayalı davranışlara“eylem” denebilir.Kurallar, eylemlerimizi belirleyen ölçütlerdir. Bellidurumlar karşısında ne yapıp yapmayacağımız kurallaragöre belirleriz. Ancak kurallara uymayı […]

Denetim Ders Özeti

Ünite 1: Denetime Giriş ve Denetim Standartları Denetime Giriş ve Finansal Tabloların Denetimi Çoğu zaman belirsiz, karmaşık, geniş, çok yönlü ve çoknoktadan ilişkili bir ortamda yürüyen mal ve fonhareketleri; yakından izlenerek, iyi düşünülerek, yeni vegelişmiş yöntemler, teknikler ve teknolojiler kullanılarakdeğerlendirilir ve bazen sonuç, bazen de araç olan finansaltablolar oluşturulur. Finansal tablolar kullanıcıların kararalma davranışlarını belirleyecek […]

Çatışma ve Stres Yönetimi 1 Ders Özeti

Ünite 1: Çatışmanın Doğası: Tanımı, Türleri ve Süreci Giriş Çatışma ve insan kavramları birbirlerinden ayrılamayan kavramlardır. İnsanın sosyal bir varlık olması, farklı konulara ilişkin farklı bakış açılarına, kişilik özelliklerine, değer yargılarına sahip olması günlük hayatta ya da örgütsel yaşantıda bireylerin çatışma içeren durumlar yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle çatışmanın varlığını kabul etmeli ve “her çatışma, […]

Davranış Bilimleri 1 Ders Özeti

Ünite 1: Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi Sosyoloji Nedir? Sosyoloji sosyal ilişkiler üzerinde odaklanan, sosyal ilişkilerin; bireylerin tutum ve davranışları üzerindeki etkileri ve bu ilişkilerin toplamı olarak tanımlanabilecek toplumun oluşumu, gelişimi ve değişimi üzerinde duran bir bilim dalıdır. Sosyoloji toplumları imceler ve toplumlar da içinde yaşayan insanların davranışlarını, inançlarını ve kişiliklerini etkiler. Ayrıca toplumsal yaşamı biçimlendiren […]

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ders Özeti

Ünite 1: Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları Osmanlı Devleti’nin Buhran Devrine Genel Bir Bakış 17. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar süren döneme duraklama dönemi veya bir başka deyişle buhran dönemi adı verilmektedir. Osmanlı Devleti bu dönemde askeri başarılar elde etmesine rağmen iktisadi ve sosyal hayatta buhran yaşamaktadır. Bu dönem içerisinde Doğu’da 1639 yılında Safevi Devleti ile yapılan […]